Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни - страница 30

^ 9. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБИРАННЯ ВИРУЧКИ
Завдання та обов'язки. Організовує розроблення раціональних систем збирання проїзної плати, які б забезпечували повне її збирання при найменших трудових і фінансових витратах. Постійно вивчає та аналізує динаміку пасажироперевезень за маршрутами та видами оплати за проїзд. Розробляє та впроваджує методи ефективної роботи контрольного апарату, сприяє розвитку громадських форм контролю. Організовує рейди з перевірки збирання проїзної плати та виконання правил користування трамваєм та тролейбусом. Розробляє і впроваджує доцільні форми проїзних документів, забезпечує їх збереженість. Очолює розроблення і впровадження системи інкасації, підрахунку, здавання у банк та обліку виручки, забезпечує її збереженість. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм щодо оборони праці. Керує працівниками відділу.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань збирання, обліку та інкасації виручки, правила експлуатації обчислювальної техніки; основи бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.
^ 10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Завдання та обов'язки. Керує проведенням лабораторних аналізів, випробувань та інших видів дослідження сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, конструкцій та готової продукції для визначення їх відповідності чинним технічним умовам та стандартам. Контролює виконання експериментальних та дослідницьких робіт з вивчення економічніших та ефективніших методів виробництва. Керує розробленням технологічних процесів та досліджень під час освоєння та впровадження їх у виробництво. Здійснює керівництво під час вивчення потреб підприємства в науково-технічній інформації, організовує довідково-інформаційне обслуговування, контролює практичне використання науково-технічних матеріалів. Організовує в депо випробування нового рухомого складу, дослідних конструкцій та вузлів на трамваях і тролейбусах, дослідних матеріалів та нового технологічного обладнання. Готує висновки за результатами випробувань. Бере участь в узгодженні плану впровадження нової техніки та оргтехзаходів щодо рухомого складу. Забезпечує надання методичної і практичної допомоги раціоналізаторам та винахідникам. Керує розглядом раціоналізаторських пропозицій щодо конструктивних змін вузлів трамваїв і тролейбусів. Організовує роботи з технічної інформації та обміну передовим досвідом. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.

^ Повинен знати: положення, інструкції, накази та керівні матеріали; технічні характеристики, конструктивні особливості трамваїв і тролейбусів, правила їх технічної експлуатації технологію ремонтів і технічного обслуговування; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.
^ 11. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ
Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за експлуатацією і веденням технічного обліку засобів вимірювання. Організовує роботи з перевірки нових засобів вимірювання. Розробляє та впроваджує стандарти (методики) на виконання вимірювань, встановлення раціональної номенклатури параметрів, які вимірюються, норм точності вимірювань. Складає графіки державної перевірки на зразкові прилади. Здійснює для потреб підрозділу розроблення нестандартних засобів вимірювання. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць технічною оснасткою, необхідними матеріалами та документацією. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, зменшення собівартості продукції (робіт). Контролює дотримання працівниками лабораторії виробничої і трудової дисципліни, дотримання ними правил і норм з охорони праці. Керує працівниками лабораторії.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо засобів вимірювання; обладнання лабораторії і правила його експлуатації; нормативно-технічну документацію (стандарти, технічні умови) і правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.
^ 12. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНОЇ
Завдання та обов'язки. Керує діяльністю служби аварійно-відбудовних робіт. Забезпечує готовність необхідних засобів, обладнання для виконання аварійно-відбудовних та інших робіт. Здійснює виконання розпоряджень центрального диспетчера щодо відбудовних робіт. Складає заявки на матеріали та запасні частини, необхідні для роботи служби. Здійснює контроль за економним витрачанням палива, мастильних матеріалів, трудових ресурсів, зменшення собівартості робіт. Організовує виробниче навчання працівників служби та підвищення рівня їх знань. Контролює дотримання працівниками служби трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Керує працівниками служби.

^ Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо підприємства; будову й правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; основи економіки, організації виробництва та праці; чинні положення про оплату праці; основи трудового законодавства; правила дорожнього руху; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

4545145029151298.html
4545358765198233.html
4545435211058679.html
4545493014895959.html
4545558976192234.html