Кабінету Міністрів України. Вона передусім орієнтована на виконання стратегічних цілей та завдань, які визначені закон - страница 7

^ ЧАСТИНА 2. ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ТА ЗБІР ПРОПОЗИЦІЙ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ЩОДО екологічної ситуації

Соціологічне опитування серед мешканців міста щодо сучасної екологічної ситуації та пріоритетів екологічної політики в Львові було здійснене Комунальною установою Інститут міста в жовтні.2011 р. Було опитано 800 респондентів: 54% - жінки, 46% - чоловіки; за віком: 18-30 рр. – 30%, 31-45 рр. – 27%, 46-60 рр. – 26% та 61 р. і більше – 17%. Представництво районів міста в опитуванні: від 10,2% в Галицькому до 20,2 в Сихівському та Шевченківському районах (Додаток 1).

Мешканців міста найбільше турбують: акустичне забруднення, забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами, брак озеленення, стан системи водовідведення (неприємний запах з каналізаційної системи), нагромадження побутових відходів тощо.

Стосовно надання послуг водопостачання, то майже 48% опитуваних є задоволеними якістю цієї послуги, лише 8% були цілком незадоволеними. 41% опитаних незадоволені станом каналізування стоків у місті (водовідведення). Більше половини львів’ян (59%) незадоволені якістю питної води (цілком задоволені – лише 2,2%). 55% мешканців використовують бутильовану воду (переважають вікові категорії 18-30 та 31-45 рр. – відповідно 33 та 30%). Переважно мешканці купляють воду, лише 24% набирають воду в природних джерелах на території міста (50,3 – львівські джерела, 6,7- карпатські джерела, 4,2% - моршинські джерела, 14% - раковецькі джерела, 10,9 – шклівські джерела та 6,7% - вода з власних криниць).

^ Стан відкритих водойм: 44% мешканців міста незадоволені станом відкритих водойм, задоволеними були лише 26%.

Стан зелених насаджень: майже 37% опитуваних задоволені станом зелених насаджень, тоді як частка незадоволених становить 27%. 34% мешканців виявилися цілком індиферентними до цієї проблеми. Майже 38% мешканців висловили занепокоєння станом акустичного забруднення міста.

48% опитаних незадоволені умовами для вигулу собак та 55% висловили своє занепокоєння ситуацією з безпритульними тваринами в місті.

Значна робота, проведена департаментом житлового господарства та інфраструктури стосовно облаштування контейнерних майданчиків, призвела до того, що 57% мешканців задоволені місцями їхнього розташування (незадоволені цілком лише 3%). Так само майже 60% опитаних задоволені частотою вивезення ТПВ. Проте є низка проблем з вивезенням будівельних відходів – 47% опитаних незадоволені існуючою ситуацією.

Мешканці міста практично не знають про роботу громадських природоохоронних організацій – лише 3% респондентів чули про такі структури й називали (без редагування назв) „Всесвітню екологічну лігу”, „Державне управління середовищем”, „Людина-Екологія-Довкілля” та Партію Зелених. 96% опитаних нічого не знають про виконання міських природоохоронних програм, а ті які про них знають, то перерахували програму по водному господарству. Волонтерські акції, програму „Охорона парків”, рух „За захист безпритульних тварин”.

Понад 78% респондентів вважають недостатнім рівень екологічної компетентності мешканців. Те саме (79%) має відношення й до рівня інформування мешканців через ЗМІ про стан довкілля в місті.

На думку мешканців міста, під час розробки заходів майбутньої екологічної програми (розподіл коштів міського природоохоронного фонду), пріоритетними є заходи щодо охорони атмосферного повітря, покращання водопостачання й водовідведення (відповідно 17,5; 14 та 12,3%). Більше 10% природоохоронних коштів повинні використовуватися на створення нових зелених насаджень та відкриття міського муніципального притулку для тварин. Майже 10% повинно скеровуватися на розвиток системи роздільного сортування ТПВ. 7,4% - встановлення антишумових екранів, близько 5% - на проведення природоохоронних акцій та майже 6% - на забезпечення доступу громадськості до інформацій про стан довкілля в місті.

Загальний показник „екологічної комфортності” проживання в м Львові: 44% мешканців радше задоволені, незадоволених – 13%. Поняття комфортності респондентів включало стан прибирання вулиць, розташування парків тощо. Некомфортність базувалася на викидах стаціонарних джерел забруднення, якості водопостачання, акустичне забруднення, поводження з ТПВ (частота вивезення), неприємний запах з каналізації.
^ ЧАСТИНА 3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В МІСТІ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТІВ 3.1. Стратегічні цілі екологічної політики
Відсутність консолідованої міської політики, спрямованої на збереження навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, зазвичай призводить до того, що вирішення екологічних проблем почасти відкладається на майбутнє, їх попередженню не приділяється належної уваги, що зумовлює їх загострення та збільшує антропо-екологічні ризики.

Екологічна політика на сучасному етапі повинна забезпечувати ефективні взаємозв’язки між ринковими та демократичними перетворення у суспільстві разом з обов’язковим реформуванням системи охорони та збереження довкілля, зорієнтованої на її децентралізацію та збільшення ролі місцевого врядування.

Основні положення екологічної політики повинні орієнтуватися на досягнення екологічно безпечного та комфортного для мешканців міста стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічно збалансованого природокористування, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Такі стратегічні цілі визначають механізми та інструменти реалізації міської екологічної політики, які передбачають розвиток муніципальної системи управління у сфері навколишнього природного середовища, системи територіального планування, моніторинг навколишнього середовища; екологічний менеджмент; екологічну експертизу та аудит; економічні та фінансові інструменти забезпечення охорони навколишнього природного середовища та оптимізації природокористування; функціонування екологічної мережі, розвиток заповідної справи; контроль громадськості у сфері охорони навколишнього природного середовища; екологічне виховання, освіту і просвіту.

Вкрай необхідною є інтеграції екологічної складової в секторальні політики, екологізація моделей виробництва та споживання; розвитку партнерства та залучення зацікавлених сторін; удосконалення регіональної екологічної політики, активізації міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища, громадської оцінки екологічної політики.

Для досягнення цієї мети необхідно запровадити більш ефективні природоохоронні стратегії, забезпечити інвестиції в природоохоронну інфраструктуру, а також розвиток відповідних кадрового та інституційного потенціалів.

Такий підхід до визначення базових пріоритетів міської екологічної політики відповідатиме нормативним документам прийнятим на державному та обласному рівнях, зокрема Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», розпорядженню КМУ «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011 - 2015 роки», Програмі охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2009 — 2012 роки. Окрім того, забезпечуватиме перший пріоритет Комплексної стратегії розвитку Львова на 2010-2025 рр. – «Місто, в якому комфортно жити, навчатись, працювати», щодо запровадження високих стандартів якості життя мешканців шляхом зменшення напруженості основних екологічних проблем та покращення стану довкілля.

Наміри Комплексної стратегії розвитку міста істотно забезпечити розвинуту конкурентоздатну та інноваційне економіку за рахунок нових технології, старт-апів, розвитку аутсорсингу визначають пріоритети економічної політики. Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що забезпечити конкурентоспроможність як окремих виробників, так і економіки в цілому неможливо без врахування екологічних наслідків запланованого економічного зростання та без обмежень, які ґрунтуються на ресурсних можливостях і природному потенціалі.

Екологічна політика міста повинна бути спрямована на формування такого нормативно-правового поля, управлінських і регуляторних важелів та системи контролю, які б обмежували надмірне використання природних ресурсів, унеможливлювали перевищення нормативних рівнів забруднення та гарантували екологічно безпечне довкілля для проживання мешканців та комфортне середовище для перебування гостей міста.

Існує прямий зв'язок між збільшенням економічної активності та зростанням рівнів забруднення компонентів довкілля. Уникнути цьому можна лише за умови реалізації ефективної екологічної політики, яка базується на відповідних принципах і дієвих інструментах впровадження.

Принципи та інструменти екологічної політики повинні забезпечувати впровадження нових «екологічно дружніх» технологій, зниження ресурсо- та енергоємності економіки, усунення причин забруднення замість ліквідації наслідків забруднення, встановлення реальної економічної відповідальності та відшкодування в повній мірі збитків, заподіяних навколишньому середовищу, впровадження соціальної відповідальності бізнесових структур та залучення широкого кола громадськості для прийняття екологічно виважених рішень.

Тобто, стратегія екологічної політики має базуватися на принципах:


Реалізація ефективної екологічної політики передбачає також використання нових інструментів:

Складність екологічної політики та потреби охорони навколишнього середовища вимагають також особливої уваги до регіональної специфіки м.Львова. Неможливо забезпечити належну розробку екологічних програм та їх реалізацію, без враховання природно-географічнихі, економічних та інших особливостей міського середовища. Вплив та транспорту та промислових об'єктів на атмосферне повітря, замулення і забруднення поверхневих водойм, зменшення площі зелених насаджень, неналежне складування відходів - ці процеси вимагають негайного вжиття комплексу правових та організаційних заходів, оскільки вони мають тенденцію до загострення та розвитку кумулятивного ефекту. Такий стан справ не може і не повинен влаштовувати ні мешканців міста міста, ні суб'єкти влади. Саме тому розробка та реалізація екологічної політики спільно з інфраструктурним, економічним, соціальним та іншими напрямками розвитку міста Львова є пріоритетним завданням сьогодення.

4524732327605140.html
4524862045246924.html
4524951023306804.html
4525011925364156.html
4525290002670887.html