Примітка Облікова політика 8 Примітка 2 - страница 22

^ Примітка 18. Інші зобов’язання

Таблиця 18.1. Інші зобов’язання

(тис. грн..)

Рядок 

Найменування статті 

2008 рік 

2007 рік 

3

4Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами крім податку на прибуток 

6 158

1 275Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 

37 074

3 017Кредиторська заборгованість з придбання активів 

1 432

23Доходи майбутніх періодів 

160

59Інші 

147

1 515 341Усього 

44 971

1 519 715
Розшифровка інших зобов’язань (рядок 5) за 2007 рік:
Сума внеску за незареєстрованим статутним капіталом - 1 515 269 тис. грн..
Кредиторська заборгованість за послуги – 72 тис. грн..


Дані примітки 18 (рядок 6) використовуються для заповнення рядку 20 Балансу. Перехресно дані примітки 18 (рядок 6) відображено в примітці 29 «Звітні сегменти» та примітці 30 «Управління фінансовими ризиками».

^ Примітка 19. Субординований борг
(тис. грн..)

Рядок

Характер зобов’язань

Строк зобов’язань

2008 рік

2007 рік

1

2

3

4

5

1

Субординований борг

22.09.2006-25.09.2013

138 666

91 003

2

Субординований борг

19.06.2007-07.07.2014

244 948

161 695

3

Субординований борг

03.12.2007-10.12.2014

243 411

159 912

4

 

Всього

627 025

412 610


Дані примітки 19 (рядок 4) використовуються для заповнення рядку 21 Балансу. Перехресно дані примітки 19 (рядок 4) відображено в примітці 29 «Звітні сегменти» та примітці 30 «Управління фінансовими ризиками».


^ Примітка 20. Статутний капітал
(тис. грн..)

Рядок 

Найменування статті 

Кількість акцій в обігу (тис. шт.) 

^ Прості акції 

Емісійні різниці 

Привілейовані акції 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

^ Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу 

Усього 

Залишок на 1 січня попереднього року 

1 333 242

133 908

65

51

(635)

-

133 389Внески за акціями (паями частками) нового випуску 

5 098 250

509 825

-

-

-

-

509 825Власні акції (частки паї) що викуплені в акціонерів (учасників) 

(2 418)
(65)
(242)

-

(307)Продаж раніше викуплених власних акцій 

6 352

-

-

-

635

-

635

5

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) 

6 435 426

643 733

-

51

(242)

-

643 542

6

Внески за акціями (паями частками) нового випуску 

15 150 000

1 515 000

-

-

-

-

1 515 000

7

Власні акції (частки паї) що викуплені в акціонерів (учасників) 

(10 704)

-

-

-

(1 070)

-

(1 070)

8

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року 

21 574 722

2 158 733

-

51

(1 312)

-

2 157 472


Протягом 2008 р. випущених і сплачених акцій – 15 150 000 тис.шт. , станом на кінець дня 31.12.2008 р. випущених і сплачених акцій 21 587 842 тис. грн. Номінальна вартість однієї акції – 0,10 грн.


Кожна проста іменна акція Банку номіналом 0,10 грн. дає учаснику: право одного голосу при вирішенні всіх питань, що розглядаються на загальних зборах учасників Банку; право на одержання дивідендів у розмірі, що визначається за підсумками фінансового року загальними зборами учасників Банку; право на одержання після ліквідації Банку частини майна Банку, пропорційної сумарній вартості належних учаснику Банку.


Кожна привілейована акція номіналом 0,10 грн. дає учаснику: право на одержання дивідендів у розмірі, що визначається загальними зборами учасників Банку; право на пріоритетну участь у розподілі майна Банку у випадку його ліквідації пропорційно сумарній вартості належних учаснику акцій. Привілейована акція Банку право голосу її власнику не дає.


Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку Банку, що залишився в його розпорядженні після виплати встановлених чинним законодавством податків, інших платежів у бюджет, відрахувань у резервний та інші фонди Банку. Дивіденди за 2006 та 2007 роки Банком не сплачувалися.


Дані примітки 20 (рядок 5 та 8) використовуються для заповнення рядку 23 Балансу. Дані примітки 20 перехресно відображені в Звіті про власний капітал. Власні акції, що викуплені у акціонерів, перехресно відображено в примітці 31 «Управління капіталом» та у Звіті про рух грошових коштів.


4520485514126712.html
4520533544665479.html
4520676781500014.html
4520785557196436.html
4520858482682401.html